Polityka prywatności

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych – RODO

Z uwagi na obowiązek stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie RODO”)  FIKUS Barbara Kucharska z siedzibą w Garwolin, przy ul. Cmentarna 9, 08-400 Garwolin, posiadającą NIP: 8261753346 oraz REGON: 710532687, (dalej: BestFlora) informuje, że przysługują Państwu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez BestFlora danych osobowych.

KIEDY BestFlora PRZETWARZA DANE OSOBOWE

BestFlora przetwarza dane osobowe, w przypadku gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych;
 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych osobowych;
 6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych osobowych lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem,

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest FIKUS Barbara Kucharska z siedzibą w Garwolin, przy ul. Cmentarna 9, 08-400 Garwolin, posiadającą NIP: 8261753346 oraz REGON: 710532687,, telefon: +48 730 570 730, mail: bakalarska@bestflora.pl.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

W BestFlora nie został powołany inspektor danych osobowych. Nad prawidłową ochroną danych osobowych nadzór sprawuje firma BestFlora.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH W BestFlora

BestFlora przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 1. podjęcia na żądanie drugiej strony działań zmierzających do zawarcia umowy z BestFlora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO);
 2. realizacji zawartej z BestFlora umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO);
 3. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na BestFlora w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO);
 4. marketingu i promocji, produktów i usług oferowanych przez BestFlora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO);
 5. wewnętrznych celów administracyjnych BestFlora, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego BestFlora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO).

 

UDOSTĘPNIANIE DANYCH INNYM ODBIORCOM

W związku z przetwarzaniem danych wskazanych w punkcie „CEL PRZETWARZANIA DANYCH W BestFlora.”, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych. Odbiorcami danych mogą być w szczególności:

 1. księgowość BestFlora;
 2. instytucje administracji państwowej i inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie stosownych przepisów prawa lub uprawnień.
 

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ BestFlora

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie „CEL PRZETWARZANIA DANYCH W BestFlora” celów przetwarzania, tj.:

 1. w zakresie realizacji zawartej z BestFlora umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;
 2. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na BestFlora w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów, przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez BestFlora;
 3. w zakresie marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez BestFlora, przez okres do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie;
 4. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów BestFlora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

 1. W związku z przetwarzaniem przez BestFlora danych osobowych przysługuje:
  1. prawo dostępu do swoich danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia RODO;
  2. prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia RODO;
  3. prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO;
  6. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO.
 2. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia RODO, zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
 3. W przypadkach uznania, że przetwarzanie przez BestFlora danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych.

ODMOWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z BestFlora, podanie danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z BestFlora.